ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

 

 

Σήμερα που το πρόβλημα της έλλειψης νερού γίνεται όλο και πιο έντονο το Εργαστήριο μας, διαθέτοντας τελειότατο επιστημονικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει ολοκληρωμένες Υδρογεωφυσικές μελέτες για Δήμους με στόχο 

       α)τον εντοπισμό νέων υδροφόρων στρωμάτων

       β)την παρακολούθηση και έλεγχο προβλημάτων υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφόρων

       γ)τον εντοπισμό και τον έλεγχο των αιτίων της μόλυνσης υπόγειων υδροφόρων.

Είναι πλέον γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι υδρογεωτρήσεις πάνε όλο και πιο βαθιά για τον εντοπισμό αξιοποιήσιμων υδροφόρων οριζόντων. Το απαγορευτικό κόστος αυτών των γεωτρήσεων δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αποτυχία έτσι οι αντίστοιχες υπηρεσίες ύδρευσης των δήμων πρέπει να έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει  την καταλληλότητα της θέσης ανόρυξης. Η σύγχρονη γεωφυσική  με την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και επιστημονικών οργάνων μας δίνει την δυνατότητα σήμερα να εντοπίζουμε με πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχίας υδροφόρα στρώματα όσο πολύπλοκη και αν είναι η γεωλογία της περιοχής και όσο βαθιά και αν βρίσκονται.

Το Εργαστήριο, με δεδομένη την τεράστια εμπειρία του σε θέματα εντοπισμού υδρογονανθράκων και έχοντας αποκτήσει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στην Γεωφυσική βιομηχανία από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υδρογεωφυσικές μελέτες για Δήμους και υποδεικνύει τις καταλληλότερες των θέσεων για την ανόρυξη επιτυχημένων υδρογεωτρήσεων.

Ανάλογα με την εκάστοτε γεωλογία του Δήμου οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε είναι:

 

Γεωηλεκτρικές (ειδικής αντίστασης, ηλεκτρικής τομογραφίας, φυσικού δυναμικού)

Σεισμικές (διάθλαση, ανάκλαση υψηλής ευκρίνειας)

Ηλεκτρομαγνητικές (Μαγνητοτελλουρικές-VLF)

Ηλεκτροκινητικές

 

 

 

Επιπλέον, αμέσως μετά την ανόρυξη της υδρογεώτρησης το εργαστήριο αναλαμβάνει να κατεβάσει εδική συσκευή (well logging) και να υποδείξει με ακρίβεια εκατοστού την θέση των φίλτρων βελτιώνοντας έτσι κατά πολύ την απόδοση της γεώτρησης.

 

 

Πατήστε εδώ     για να δείτε μερικό από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στις Υδρογεωφυσικές μελέτες μας.

Οι Νομογεωλόγοι κάθε νομού και οι γεωλόγοι των ΔΕΥΑ μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο για να λάβουν ολοκληρωμένες προτάσεις ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.