ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ!

 

    
 

(ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Η αντισεισμική κατασκευή των κατοικιών, των κτιρίων γενικότερα, αλλά και των άλλων τεχνικών έργων υποδομής, αποτελεί αναμφισβήτητα καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.

 Η ανάγκη για Μικροζωνική Μελέτη (Μ.Μ.) της σεισμικής επικινδυνότητας μιας περιοχής και η πρόταση μέτρων αντισεισμικής δόμησης έχει γίνει πλέον συνείδηση στην Ελλάδα και όχι χωρίς λόγο: η δόμηση είναι πυκνή, η γεωλογική σύσταση και δομή πολυσύνθετη, η σεισμική δράση έντονη και συχνή και τα πρακτικά οφέλη από την εκπόνηση της Μικροζωνικής Μελέτης άμεσα. Αντίθετα όμως οι στόχοι, τα μέσα και η έκταση μιας τέτοιας μελέτης δεν έχουν ακόμη διασαφηνιστεί. Σαν αποτέλεσμα, συχνά εκπονούνται μελέτες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις μιας Μικροζωνικής Μελέτης.

Οι Μικροζωνικές Μελέτες απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία και εμπεριέχουν πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί σχετικά με:

  • τη σεισμικότητα και τη σεισμική επικινδυνότητα της ευρύτερης περιοχής
  • την τοπική γεωλογία και τεκτονική
  • τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους και του γεωλογικού υπόβαθρου
  • τη σεισμική απόκριση του εδάφους.
  • την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σεισμικός κίνδυνος

Συλλογή δεδομένων 

Πιθανολογική εκτίμηση σεισμικού κινδύνου

Γεωγραφικό Σύστημα Πόλης (GIS)

Κατασκευή ψηφιακού γεωγραφικού υποβάθρου πόλης 

Λεπτομερής ψηφιακός χάρτης πόλης

Τεχνικο-Γεωλογικός χαρακτηρισμός εδαφών 

Τεχνικο-Γεωλογική & Γεωφυσική μελέτη περιοχής πόλης και προαστίων

Τεχνικοί Γεωλογικοί χάρτες μεγάλης ακρίβειας

Σεισμική συμπεριφορά εδαφών

Γεωφυσικές έρευνες

Μικροζώνες

Σεισμός σχεδιασμού

Υπολογισμός με διάφορες μεθόδους των χαρακτηριστικών του πλέον πιθανού καταστροφικού σεισμού που μπορεί να συμβεί

Χαρακτηριστικά σεισμού

Υπολογισμός σεισμού σχεδιασμού στο υπόβαθρο κάτω από την πόλη

Αναλυτικός υπολογισμός κινήσεων θεωρώντας τις επικρατούσες σχέσεις εξασθένησης και μηχανισμό γένεσης

Αναμενόμενο πλέον πιθανό επιταχυσνιογράφημα που αντιστοιχεί στο σεισμό σχεδιασμού στο σεισμικό υπόβαθρο κάτω από την πόλη

Υπολογισμός σεισμού σχεδιασμού στην επιφάνεια

Χρησιμοποίηση 1-D,  2-D & 3-D (ανάλογα της τοπογραφίας του υποβάθρου) γραμμικών και μη γραμμικών μοντέλων για το "ανέβασμα" της κίνησης από το υπόβαθρο στην επιφάνεια.

Αναμενόμενο πλέον πιθανό επιταχυσνιογράφημα που αντιστοιχεί στον σεισμό σχεδιασμού σε κάθε σημείο της πόλης (π.χ επί κανάβου 500x500m)

Ειδικά φάσματα σχεδιασμού Υπολογισμός των ειδικών φασμάτων σχεδιασμού σε κάθε συνοικία της πόλης Δυνατότητα on-line εύρεσης από την βάση δεδομένων του ειδικού φάσματος σχεδιασμού για κάθε θέση κατασκευής κάποιου έργου 

 Χάρτης Ισοσείστων

Συνθετικές μέθοδοι εκτίμησης ισοσείστων

Αναμενόμενες ισόσειστες  για τον σεισμό σχεδιασμού

Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων

1)Τεχνητοί σεισμοί με ειδικά φορτηγά και καταγραφή σε συστοιχία σεισμογράφων. 2)Καταγραφή εδαφικού θορύβου (microtremors).  3)Καταγραφή μικροσεισμών

Εντοπισμός περιοχών διαφορών θεωρητικών-πρακτικών αποτελεσμάτων και ερμηνεία , βελτίωση αποτελεσμάτων

 

Σεισμική τρωτότητα πόλης

Τρωτότητες κτιρίων, αγωγών, επικίνδυνων εδαφών (για κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις), οδικό δίκτυο, χώροι συγκέντρωσης

Μοντέλο τρωτότητας πόλης

Αναμενόμενες ζημιές

Διαδικασία Σεισμικού Σεναρίου

Εκτίμηση επιπτώσεων σεισμού σε όλη την πόλη ανά συνοικία (κτίρια, δρόμοι, πληθυσμός, αγωγοί  κλπ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κατάρτση επιχειρησιακού προγράμματος λαμβάνοντας υπ' όψη τα αποτελέσματα του σεισμικού σεναρίου στην πόλη

Ενέργειες για ελαχιστοποίηση του σεισμικού κινδύνου

 ΜΕ ΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία υπολογισμού του σωστού (ών) σεισμού(ών) σχεδιασμού είναι αρκετά πολύπλοκη. Ένα παράδειγμα τέτοιου υπολογισμού παρατίθεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Παν/μίου Πατρών εφαρμόζει την Ιαπωνική τεχνική. Μέλη του εργαστηρίου έχουν εκπαιδευτεί σε Ιαπωνικά Ινστιτούτα και έχουν  συνεχή συνεργασία με Ιαπωνικά Παν/μία σε θέματα ανάπτυξης-εφαρμογής σύγχρονων  μικροζωνικών μεθοδολογιών. Λεπτομερής περιγραφή της Ιαπωνικής μεθοδολογίας  παρουσιάζουμε εδώ:

Παράδειγμα τμήματος των υπολογισμών που ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των πλέον πιθανών σεισμικών κινήσεων σε μία πόλη

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Είναι φανερό ότι η τεράστια γεωλογική πολυπλοκότητα που συνήθως επικρατεί κάτω από μία πόλη, τα μεγάλα επίπεδα σφάλματος εκτίμησης της απόκρισης των εδαφών με καθαρά θεωρητικές μεθόδους και οι πάρα πολλοί παράγοντες σφάλματος που υπεισέρχονται κατά την διάρκεια εκπόνησης μίας μικροζωνικής τις περισσότερες φορές καθιστούν τα αποτελέσματα λίαν αμφισβιτίσιμα που δυστυχών επιβεβαιώνονται με τις τραγικές συνέπειες ενός πραγματικού σεισμού. Εδώ είναι που βασίζονται οι διάφοροι επιτίδιοι, στην αδυναμία αυτή ελέγχου των αποτελεσμάτων μίας δήθεν μικροζωνικής, και κατακλίζουν τους Δήμους και τις κοινότητες της χώρας με απλές γεωλογικές μελέτες που βαπτίζουν μικροζωνικές. 

 

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Παν/μίου Πατρών πέραν του ότι ακολουθεί τις θεσμοθετημένες οδηγίες του ΟΑΣΠ περί σύνταξης μικροζωνικών μελετών και της Γεν. Γραμματείας Πολιτ. Προστασίας για την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων ετοιμότητας, υιοθετώντας την Ιαπωνική μεθοδολογία η οποία είναι ότι πιο σύγχρονο έχει να μας δώσει σήμερα η επιστήμη της Τεχνικής Σεισμολογίας σχετικά με την κατάρτιση μικροζωνικών εξασφαλίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Προχωρά όμως ένα βήμα πιο πέρα εφαρμόζοντας για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο την μέθοδο της πιστοποίησης των αποτελεσμάτων μίας μικροζωνικής με  την δημιουργία τεχνιτών σεισμών.

Για τον σκοπό αυτό, το εργαστήριο διαθέτει δύο μεγάλα τριαξονικά φορτηγά δονητές έκαστο των οποίων έχει την δυνατότητα δημιουργίας ωστικής δύναμης 70,000 λιμπρών ανά  m2 !  Η τεχνική που ακολουθείται έχει ως ακολούθως:

 

                                ΣΤΑΔΙΟ 1 Εγκατάσταση 100 σεισμογράφων σε κάνναβο σε μία περιοχή της πόλης

 

                                ΣΤΑΔΙΟ 2 Διέλευση των φορτηγών/δονητών  - διέγερση εδαφών με διάφορες συχνότητες

 

                                ΣΤΑΔΙΟ 3 Καταγραφή εδαφικών αποκρίσεων 

    

                                ΣΤΑΔΙΟ 4 Σύγκριση με τα αποτελέσματα της μικροζωνικής/ βελτιώσεις αποτελεσμάτων

Φορτηγό δημιουργίας τεχνιτών δονήσεων Παν/μίου Πατρών

 

Καταγραφή εδαφικών αποκρίσεων από συστοιχία 100 σεισμογράφων κατά την διάρκεια 

της δημιουργίας τεχνητών σεισμών με τα φορτηγά δονητές
 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης σε περίπτωση ισχυρού, καταστροφικού σεισμού θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σωστά προσχεδιασμένη και δοκιμασμένη στην προσεισμική περίοδο απόκριση της Πολιτείας,  είναι αυτή που θα δώσει τη δυνατότητα ετοιμότητας και άμεσης αντιμετώπισης της κρίσης στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού.

 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς μιας μικροζωνικής. είναι ο σχεδιασμός των μέτρων ετοιμότητας της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από σεισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση, η επάρκεια των δυνάμεων και των μέσων, ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων και η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία των ενεργειών.
Η συμβολή του εργαστηρίου στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική δεδομένου ότι διαθέτει το απαραίτητο έμπειρο επιστημονικό προσωπικό αλλά και την τεχνογνωσία και υποδομή για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων που αφορούν το σεισμό και τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΔΑΦΩΝ-

ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΩΝ

 (Οι κατωτέρω προδιαγραφές πληρούν τις απαιτήσεις του ΟΑΣΠ και πρέπει να αποτελούν την βάση κάθε προκύρηξης από Δήμο για την εκπόνηση μικροζωνικών)

 

1. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

1.1 Εργασίες

α. Συγκέντρωση και αξιολόγηση των σεισμολογικών δεδομένων για την εκτίμηση της σεισμικότητας της περιοχής μελέτης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να ανατρέχουν στο παρελθόν όσο το δυνατό παλαιότερα και πρέπει να περιλαμβάνουν:

     -      κατάλογο επικέντρων σεισμών (συντεταγμένες, βάθος, χρόνο γένεσης), ομογενοποιημένο ως προς το μέγεθος και με καθορισμένη χρονική πληρότητα,

     -     υποκαταλόγους σεισμικών ακολουθιών, εφόσον είναι διαθέσιμοι ή μπορούν να εξαχθούν από υπάρχοντα στοιχεία καθώς και διαθέσιμους μηχανισμούς γένεσης, και

     -      κατάλογο σεισμικά ενεργών "σεισμογόνων όγκων", όπως αυτοί καθορίζονται από μηχανισμούς γένεσης, επιφανειακές εκδηλώσεις ρηγμάτων που συνδέονται με συγκεκριμένους σεισμούς, μετασεισμικές ακολουθίες και μακροσεισμικά στοιχεία για την εκτίμηση της κύριας σεισμικής απειλής για την περιοχή    μελέτης.

β. Συγκέντρωση και αξιολόγηση των σεισμολογικών δεδομένων για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να ανατρέχουν όσο το δυνατόν παλαιότερα στο παρελθόν, να περιλαμβάνουν δε κατάλογο παρατηρημένων μακροσεισμικών εντάσεων καθώς και όλα τα επιπρόσθετα στοιχεία (μέγιστες εντάσεις, ισόσειστες καμπύλες, κλπ.) που είναι διαθέσιμα για τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή.

γ. Συλλογή καταγραφών ισχυρών εδαφικών κινήσεων από επιταχυνσιογράφους στην υπό εξέταση περιοχή και επεξεργασία αυτών με σκοπό τον υπολογισμό:

     - της χρονοϊστορίας της σεισμικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετατόπισης,

     - του φάσματος συχνοτήτων και της δεσπόζουσας συχνότητας της ισχυρής εδαφικής κίνησης.

δ. Μικροσεισμική μελέτη για τον προσδιορισμό της σεισμικής δραστηριότητας και της σχέσης της προς τις τεκτονικές δομές της περιοχής ενδιαφέροντος που δεν έχουν επιφανειακή έκφραση ή που έχουν επιφανειακή έκφραση αλλά η εμφάνισή τους δεν επιτρέπει κατηγορηματική γνώμη ως προς το σεισμογόνο χαρακτήρα τους. Η καταγραφή μικροσεισμών θα γίνει με πυκνό δίκτυο τουλάχιστον 20 ψηφιακών φορητών σεισμογράφων 24 bit, η δε ερμηνεία των μετρήσεων θα περιλαμβάνει:

     -      υπολογισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων και του βάθους της εστίας   κάθε μικροσεισμού

     -      κατανομή των εστιών στο χώρο, για να εντοπιστούν τυχόν ενεργές δομές

     -      υπολογισμό του μεγέθους του μικροσεισμού

     -      εκτίμηση των μηχανισμών γένεσης του μικροσεισμού και αξιολόγηση της δυναμικής κατάστασης των ρηγμάτων της περιοχής.

Η χρονική έκταση και το βάθος αυτών των διερευνήσεων είναι συνάρτηση της συχνότητας και της έντασης της σεισμικής δράσεως στην περιοχή.

ε. Συνεκτίμηση των ανωτέρω με σκοπό τον υπολογισμό των παραμέτρων της σεισμικής κίνησης του υποβάθρου (π.χ. επιτάχυνση, ταχύτητα, μετατόπιση, φάσματα)

 

1.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παραπάνω επιμέρους εργασιών περιλαμβάνει:

     -      χάρτη επικέντρων και σεισμικών πηγών, με όλα τα επίκεντρα και τις σεισμικές πηγές που επιδρούν στη διαμόρφωση του σεισμικού περιβάλλοντος   της περιοχής,

     -χάρτες ισόσειστων καμπυλών της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, για   όλους τους σεισμούς για τους οποίους υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία.

     -τις αναγκαίες σεισμικές παραμέτρους (π.χ. ένταση, επιτάχυνση, ταχύτητα, μετατόπιση, φάσματα) στο υπόβαθρο, για διάφορες μέσες περιόδους επανάληψης (π.χ. 475 και 949 χρόνια) και διάφορες εστιακές αποστάσεις   (near, moderate και far field}, και

     -αντιπροσωπευτικά επιταχυνσιογραφήματα για τις αναμενόμενες σεισμικές   κινήσεις στο υπόβαθρο, για διάφορες μέσες περιόδους επανάληψης (π.χ. 475        και 949 χρόνια} και διάφορες εστιακές αποστάσεις (near, moderate και far      field).

Τα επιταχυνσιογραφήματα θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα αντίστοιχα ελαστικά φάσματα απόκρισης και φάσματα συχνοτήτων, θα παρέχονται δε σε σχεδιαστική μορφή

καθώς και υπό μορφή αρχείων για απ' ευθείας ανάγνωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, όλοι οι χάρτες πρέπει να είναι ευκρινείς και να παρέχουν την δυνατότητα απ' ευθείας αναγνώσεως των παρουσιαζόμενων στοιχείων.

 

 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

2.1 Εργασίες

α. Συγκέντρωση και αξιολόγηση υπαρχόντων στοιχείων που αφορούν την περιοχή, από γεωλογικές, τεκτονικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές και γεωτεχνικές έρευνες.

β. Γεωφυσικές Έρευνες για την συλλογή επιπλέον στοιχείων τα οποία θα συναξιολογηθούν με τα τεχνικογεωλογικά δεδομένα

Οι μέθοδοι που  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα προκύπτοντα τεχνικογεωλογικά προβλήματα για τον σκοπό αυτό είναι:

     - η σεισμική διάθλαση, για τον προσδιορισμό του βάθους και του ανάγλυφου του βραχώδους υποβάθρου καθώς και των πιθανών πλευρικών και κατακόρυφων ασυνεχειών στους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιο-χής,

     - η γεωηλεκτρική διασκόπηση (με την τεχνική των βυθοσκοπήσεων), για τον εντοπισμό του υδροφόρου, και

     -          η  σεισμική ανάκλαση υψηλής ευκρήνειας για την αποτύπωση ρηξιγενών ζωνών και για την πληρέστερη περιγραφή της δομής των υπεδαφικών σχηματισμών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο (π.χ. σε περιοχές με γεωλογική ιδιομορφία).

Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να απαιτηθεί επιπλέον και η χρήση πιο εξειδικευμένων μεθόδων όπως η σεισμική ή γεωηλεκτρική τομογραφία, οι γεωφυσικές διαγραφίες σε οπές γεωτρήσεων (Loggings) κλπ.

 

2.2  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να συναξιολογηθούν προκειμένου να προκύψει μία όσο το δυνατόν σαφέστερη εικόνα για την γεωλογία της περιοχής. Οι επί μέρους εργασίες θα περιγραφούν αναλυτικά τα δε αποτελέσματά τους θα παρουσιαστούν υπό μορφή εποπτικών χαρτών, τομών και διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:10.000

     

3. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

3.1 Εργασίες Ανάλυσης

α. Προσεγγιστικός υπολογισμός της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωλογικές συνθήκες και την σεισμικότητα της περιοχής. Οι προσεγγιστικές εκτιμήσεις μπορούν να βασισθούν σε εμπειρικές σχέσεις από τη βιβλιογραφία, σε απλοποιημένες δυναμικές προσομοιώσεις του εδάφους, σε μικροσεισμικές μετρήσεις (Microtremors), κλπ.

β. Αναλυτικός υπολογισμός της εδαφικής απόκρισης για όλες τις αντιπροσωπευτικές εδαφικές τομές, που ορίσθηκαν στα πλαίσια της γεωλογικής-γεωφυσικής-γεωτεχνικής έρευνας, καθώς και τις πιθανές σεισμικές κινήσεις του βραχώδους υπόβαθρου, που εκτιμήθηκαν κατά την μελέτη σεισμικότητας της περιοχής. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί πρέπει να λαμβάνουν απαραιτήτως υπόψη την ανομοιομορφία του εδάφους και την ανελαστική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της σεισμικής φόρτισης. Τα αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν:

     - την θεμελιώδη ιδιοπερίοδο κάθε εδαφικής τομής

     - την μέγιστη σεισμική επιτάχυνση, ταχύτητα και μετατόπιση στην επιφάνεια του εδάφους

     - τα ελαστικά φάσματα απόκρισης στην επιφάνεια του εδάφους, για κτίρια και άλλες συνήθεις κατασκευές, με διάφορους βαθμούς απόσβεσης, καθώς και

     - επιταχυνσιογραφήματα, ή άλλο ισοδύναμο σύνολο πληροφοριών, για την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους και για διάφορα βάθη μέσα στο υπέδαφος.

γ. Αναλυτική εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης και δυναμικής συνίζησης χαλαρών, μη συνεκτικών εδαφικών σχηματισμών καθώς και του κινδύνου αστοχίας (κατολίσθηση ή πλευρική εξάπλωση φυσικών και τεχνητών πρανών). Οι υπολογισμοί μπορεί να βασισθούν στα αποτελέσματα των αναλύσεων σεισμικής απόκρισης, σε συνδυασμό με αποτελέσματα από συνήθεις επιτόπου (in situ) και εργαστηριακές δοκιμές που έχουν συλλεχθεί.

δ. Πιστοποίηση αποτελεσμάτων δυναμικής απόκρισης εδαφών. Τα αποτελέσματα των μικροζωνικών ερευνών και η επίδραση των κατά τόπους εδαφικών συνθηκών θα πιστοποιηθούν :

-          με τις καταγραφές του δικτύου σεισμογράφων (weak motion evaluation)

-          με τεχνικές εδαφικού θορύβου (microtremors)

-          με τεχνητά δημιουργούμενες σεισμικές δονήσεις από Vibroseis.

3.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της δυναμικής απόκρισης του εδάφους θα παρουσιασθούν συνοπτικά (υπό μορφή χαρτών) για όλη την περιοχή της μελέτης., και λεπτομερώς για κάθε θέση ανάλυσης. Συγκεκριμένα, για όλη την περιοχή της μελέτης θα παρουσιασθούν σε χάρτες:

     - η τοπική μεταβολή της θεμελιώδους περιόδου των πρόσφατων εδαφικών αποθέσεων, και

     - η τοπική μεταβολή των μέγιστων παραμέτρων της σεισμικής κίνησης (π.χ. επιτάχυνση, ταχύτητα, μετατόπιση στην επιφάνεια του εδάφους.

Επί πλέον, για κάθε θέση ανάλυσης, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν:

     - την βασική ιδιοπερίοδο της εδαφικής τομής,

     - τις μέγιστες παραμέτρους της σεισμικής κίνησης (π.χ. επιτάχυνση, ταχύτητα μετατόπιση) στην επιφάνεια του εδάφους,

     -      διαγράμματα επιτάχυνσης, ταχύτητας ή μετατόπισης με το χρόνο για την ελεύθερη επιφάνεια και για διάφορες στάθμες εντός του εδάφους, και

     -      ελαστικά φάσματα απόκρισης στην ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους, για διάφορους συντελεστές απόσβεσης της ανωδομής.

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1. Χάρτες

Τα αποτελέσματα της μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας θα συνοψισθούν στους παρακάτω χάρτες:

α. Χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας για τον υπολογισμό των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού συνήθων κατασκευών, ανάλογα προς τον ισχύοντα εκάστοτε αντισεισμικό κανονισμό. Στους χάρτες αυτούς, κλίμακας 1:5.000 ή μεγαλύτερης, θα παρουσιάζεται  διαχωρισμός της υπό μελέτη περιοχής σε ζώνες συμβατές προς τα κριτήρια που προβλέπονται από τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό. Για κάθε ζώνη θα πρέπει να αναφέρεται η εκτιμώμενη μέγιστη/ενεργός επιτάχυνση της σεισμικής κίνησης στην επιφάνεια του εδάφους καθώς και το αντίστοιχο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό.

β. Χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας για τον υπολογισμό των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού συνήθων κατασκευών, με κριτήρια ανεξάρτητα από τον ισχύοντα εκάστοτε αντισεισμικό κανονισμό.

γ. Παρουσίαση ειδικών φασμάτων σχεδιασμού για κάθε συνοικία της πόλης

Ολοι οι χάρτες θα συνταχθούν για τους αναμενόμενους σεισμούς διαφόρων εστιακών αποστάσεων και περιόδων επανάληψης που ορίστηκαν στα πλαίσια της μελέτης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας. Επιπλέον, θα συνοδεύονται από ανάλυση των αβεβαιοτήτων στους υπολογισμούς, από διευκρινιστικά σχόλια και παρατηρήσεις που θα διευκολύνουν τη χρήση τους, καθώς και από γενικές συστάσεις που θα αφορούν:

     - στην καταλληλότητα (ή μη) των διαφόρων προς δόμηση περιοχών

     - στον αντίστοιχο τρόπο δόμησης και θεμελίωσης

     - σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις ήδη δομημένες περιοχές.

4.2 Σεισμική ιστοσελίδα της υπό μελέτη πόλης. Στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν καταχωρημένα τα φάσματα σχεδιασμού της πόλης καθώς και τα άλλα σχετικά αποτελέσματα της έρευνας σεισμικής επικινδυνότητας.

 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

5.1 Εργασίες

Αποτύπωση διαφόρων πολεοδομικών στοιχείων τα οποία έχουν σχέση με τους σεισμούς, όπως καταγραφή ελευθέρων χώρων και δρόμων διαφυγής.

      

5.2 Αποτελέσματα

Υπόδειξη χώρων διαφυγής σε επίπεδο συνοικίας, παροχής βοήθειας και υπόδειξη χώρων προσωρινής ή ημιμόνιμης εγκατάστασης των πληγέντων.