Προσωπικό
 • Σώκος Ευθύμιος

  Βαθμός:Καθηγητής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  ? 2610 997204
  ? esokos_at_upatras.gr
 • Παληάτσας Δημήτρης

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π
  ? 2610 997205
  ? palidim_at_upatras.gr
 • Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

  Γεωλόγος
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  ? 2610 969369
  ? 2610 990639
  ? paris_at_upatras.gr
 • Σερπετσιδάκη Άννα

  Γεωλόγος
  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  ? 2610 997207
  ? 2610 990639
  ? annaserp_at_upatras.gr
 • Γερμενής Νικόλαος

  Φυσικός Ηλεκτρονικός
  Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  ? 2610 969369
  ? 2610 990639
  ? ngermeni_at_upatras.gr
 • Ανδριόπουλος Γεώργιος

  Γεωλόγος
  Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  ? 2610 969369
  ? 2610 990639
  ? gandrio_at_upatras.gr